Fiche du jeu P.N. 03 sur Nintendo GameCube
Année : 2003
Genre : Action
Nombre de joueurs en local : 1
Manuels : USA
Nom Poste
Shinji Mikami Director
Masato Kimura Effect Designer
Hideaki Tanaka Effect Designer
Kris Zimmerman English Voice Director
Soundelux Design Music Group English Voice Recording
Yoshiaki Hirabayashi Event Designer
Mitsuhiro Kubo Event Designer
Kunihiko Tsuda Event Designer
Shinji Utsunomiya Event Designer
Junji Kaifu Interface Designer
Makoto Tomozawa Music Composer
Shusaku Uchiyama Music Composer
Yoshinori Matsushita Object Designer
Makoto Yamamoto Object Designer
Kuniomi Matsushita Planner
Hiroaki Yasukura Planner
Kenichi Ueda Player Animator
Hiroyuki Kobayashi Producer
Tomohiro Akizuki Programmer
Masakatsu Endo Programmer
Hideaki Motozuka Programmer
Satoshi Nishimura Programmer
Ryuta Takahashi Programmer
Tomoya Otsubo Robot Animator
Sho Sakai Robot Designer
Tomoki Asano Room Designer
Miho Hamano Room Designer
Masachika Kawata Room Designer
Hideki Shiojiri Room Designer
Go Yoshida Room Designer
Naotaka Yoshitomi Room Designer
Shinsaku Ohara Script Translator & VO Coordinator
Yoshito Kato Sound Designer
Atsushi Mori Sound Designer
Jennifer Hale Vanessa Z. Schneider/Client